Ważna rola magazynów energii w nowelizacji ustawy o OZE

25.04.2023 r. Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy o OZE. Dokument o numerze UC99 wprowadza szereg istotnych zmian w krajowej energetyce i ma przyspieszyć wdrożenie unijnej dyrektywy o RED II.

Zmiany w ważnych obszarach

W projekcie nowelizacji ustawy o OZE wyodrębniono 6 głównych obszarów, których będą dotyczyły zmiany oraz jeden zawierający pozostałe regulacje.

 1. Biometan.
 2. Klastry energii.
 3. Transpozycja RED II.
 4. Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii (zwanych dalej „OZE”).
 5. Wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia.
 6. Hybrydowe instalacje OZE.
 7. Pozostałe regulacje.

Biometan i klastry z ważnymi regulacjami

W projekcie nowelizacji podkreślono rolę biometanu, który ma pomóc w osiągnięciu celów klimatycznych. Konieczne są do tego regulacje wspierające rozwój wytwarzania biometanu, które zachęcą inwestorów do podejmaowania decyzji w zakresie budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu lub biometanu oraz modernizacji obecnej infrastruktury.

W efekcie projekt nowelizacji ustawy obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • wprowadzenie definicji biometanu oraz definicji mocy zainstalowanej biometanu, 
 • określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu,
 • utworzenie rejestru wytwórców biogazu,
 • wprowadzenie mechanizmu systemu dopłat do ceny rynkowej biometanu (feed-in-premium) dla wytwórcy, który wprowadził biometan do sieci gazowej,
 • wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu.

Oprócz biometanu projekt nowelizacji traktuje również o rozwoju klastrów energii. Bezpośrednimi odbiorcami zmian mają być lokalne społeczności, wytwórcy paliw i energii, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W dokumencie doprecyzowano definicję klastra; zasady tworzenia klastrów; zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz obszar działania klastra energii. Ponadto stworzono rejestr klastrów energii i wprowadzono mechanizm premiowania autokomsumpcji energii.

Transpozycja RED II, czyli czas odrabiać straty

Można śmiało stwierdzić, że w kontekście RED II mamy sporo do nadrobienia. Dlatego też kolejna część dokumentu UC99 dotyczy transpozycji tej dyrektywy w następujących obszarach:

 1. Ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23-24 RED II).
 2. Gwarancje pochodzenia (art. 19 RED II).
 3. Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 RED II).
 4. Procedury administracyjne (art. 15-16 RED II).
 5. Pozostałe przepisy RED II wymagające wdrożenia.

W praktyce przepisy te mają usprawnić stopniowe zwiększanie wykorzystania OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie. Między innymi zaproponowano zaostrzone warunki obowiązku przyłączania do sieci ciepłowniczej. Jest to jeden z wymogów dyrektywy RED II.

Inne zmiany, na które warto zwrócić uwagę

Wśród innych, istotnych zmian, które zawiera projekt nowelizacji ustawy o OZE, należy wymienić:

 • zwolnienie z pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW,
 • wprowadzenie system wsparcia modernizacji będzie mieć zastosowanie do instalacji OZE, których wiek przekracza 15 lat (dotyczy kosztów modernizacji nie mniejszych niż 25% nakładów na nową referencyjną instalację OZE),
 • usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez rozwinięcie regulacji z zakresu umów sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii,
 • umożliwienie wytwórcom OZE w instalacjach o mocy poniżej 500 kW wyboru sprzedaży energii do sprzedawcy zobowiązanego lub do dowolnego podmiotu w ramach systemu aukcyjnego,
 • uproszczenie przepisów dla prosumentów lokatorskich.

Hybrydowe instalacje OZE, a magazyny energii

Osobną część projektu poświęcono hybrydowym instalacjom OZE. Newralgiczną zmianą w tym obszarze jest dodanie magazynów energii do definicji ww. instalacji. Według dokumentu instalacja OZE jako zespół urządzeń może zostać uznana za hybrydową po spełnieniu trzech warunków.

Jednym z nich jest posiadanie „magazynu energii służącego do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład tego zespołu, przy czym udział energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem magazynu energii elektrycznej w łącznym wolumenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wynosi nie mniej niż 5% na rok, do czego nie wlicza się energii odnawialnej pobranej z sieci i potwierdzonej gwarancją pochodzenia”.

Taka zmiana definicji ma na celu ustabilizowanie pracy sieci dystrybucyjnej bez konieczności jej gwałtownej rozbudowy oraz zwiększenie efektywności hybrydowych instalacji OZE. Wsparciem dla stabilności sieci ma być również umożliwienie pobierania energii elektrycznej z sieci do magazynu energii (tylko w przypadku zastosowania odpowiedniego układu pomiarowo-rozliczeniowego).

Źródła: gov.pl; gramwzielone.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE