Przetwarzanie danych w postaci wizerunku

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęć i nagrań) oraz danych biograficznych (biografia zawodowa) jest spółka E-MAGAZYNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000743999, NIP: 5272860593,

1) W sprawach zwianych z przetwarzaniem danych osobowych mogę pisać na adres: redakcja@e-magazyny.pl ,

2) E-MAGAZYNY będzie przetwarzał mój wizerunek oraz dane biograficzne w celach będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów E-MAGAZYNY polegających na informowaniu o przebiegu wydarzenia pod nazwą Konferencja e-magazyny.

a) zamieszczał wizerunek oraz danych biograficznych w publikatorach E-MAGAZYNY takich jak firmowa gazeta, newsletter, co uzasadnione jest koniecznością prowadzenia promocji oraz rozprzestrzeniania wśród pracowników i kontrahentów wiedzy na temat wydarzeń firmowych, 

b) zamieszczania wizerunku oraz danych biograficznych na stronie internetowej, profilach ME-MAGAZYNY w mediach społecznościowych, w ofertach kierowanych do klientów, w materiałach marketingowych i reklamowych, co jest niezbędne do prowadzenia promocji i reklamy działalności gospodarczej E-MAGAZYNY.

3) Mój wizerunek oraz dane biograficzne mogą zostać udostępniony odbiorcom takim jak: agencje reklamowe i drukarnie współpracujące z E-MAGAZYNY, podmioty odpowiedzialne za zapewnienie obecności E-MAGAZYNY w mediach społecznościowych i Internecie,

4) Mój wizerunek oraz dane biograficzne będą przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że dane te będą niezbędne do innych celów wymaganych przepisami prawa,

5) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz prawo do otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania), prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swych danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych może naruszać przepisy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

6) Udostępnienie wizerunku oraz danych biograficznych jest dobrowolne.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na: (i) przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku oraz danych biograficznych, (ii) rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz danych biograficznych  w zakresie wskazanym powyżej bez wynagrodzenia zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.