Bartłomiej Stąpór (Helios): Duże ryzyko zawodności sieci nie daje nam komfortu i bezpieczeństwa

Partnerem publikacji jest firma Helios Strategia

Helios Strategia jest generalnym wykonawcą farm fotowoltaicznych i grupą firm partnerskich, w której skład wchodzą Helios Strategia Polska i Helios Strategia LLC na Ukrainie. Firma inspiruje polskie przedsiębiorstwa i pokazuje jak wykorzystać czystą energię słoneczną przez cały rok. Helios Strategia realizuje profesjonalne projekty budowlane o różnej skali i poziomie zaawansowania.

Rozmawiamy z Bartłomiejem Stąpórem, kierownikiem działu projektowego Helios.

Jakie są największe wyzwania, które stoją przed branżą PV w najbliższych latach?

Istnieje wiele wyzwań, które stoją przed branżą PV w najbliższych latach. Jednym z najważniejszych jest rozwój Infrastruktury. Inwestycje w rozwój infrastruktury energetycznej są kluczowe dla skutecznego wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto należy zaznaczyć, że kluczową rolę w najbliższych latach będą odgrywały technologie przechowywania energii. Tanie i efektywne technologie przechowywania energii są kluczowe dla zrównoważonego funkcjonowania odnawialnych źródeł. Rozwój nowoczesnych baterii, systemów pompowania wody czy innych innowacyjnych rozwiązań może znacząco zwiększyć elastyczność i wydajność systemów opartych na energii odnawialnej, a także poprawić jakość dostarczanej konsumentom energii.

Nie można zapomnieć o legislacji. Stworzenie sprzyjającego środowiska regulacyjnego oraz promowanie polityk wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii są kluczowe. Inicjatywy finansowe, a także tworzenie ram prawnych sprzyjających inwestycjom w odnawialne źródła energii mogą przyspieszyć proces transformacji energetycznej.

Oprócz wspomnianych wyzwań warto wspomnieć o edukacji społeczeństwa w celu wzrostu świadomości społecznej na temat korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii oraz o inwestycjach w badania naukowe i innowacje w celu rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii.

W jaki sposób dostosowują się Państwo do zmieniającego się rynku?

Inwestowanie w rozwój pracowników i dostosowywanie ich kompetencji do nowych wymagań rynkowych może zwiększyć zdolność firmy do adaptacji

Dostosowywanie się do zmieniającego się rynku to kluczowy element trwałego sukcesu każdej firmy, zwłaszcza w dynamicznym środowisku biznesowym. Istnieje kilka kierunków, w jakich podjęliśmy działania w celu dostosowania się do zmieniających warunków rynkowych. Jest to m.in. analiza aktualnych trendów i zrozumienie, w jaki sposób wpływają one na branżę w celu szybszego dostosowania się do nowych warunków. Oprócz tego stale pracujemy nad doskonaleniem produktów i usług, co pozwala firmie utrzymać konkurencyjność na rynku. Kolejny krok to stałe skupienie się na potrzebach i oczekiwaniach klientów.

Aktywnie słuchamy ich opinii, a także zbieramy informację zwrotną w celu dostosowania oferty do ich wymagań. W celu możliwie efektywnego funkcjonowania firmy wprowadzamy cyfryzację procesów biznesowych, zarządzania klientem, obiegu dokumentów i dokumentowania postępów budowy. Firma Helios Strategia Polska jest stale nastawiona na rozwój kompetencji pracowników. Posiadanie zespołu o elastycznych umiejętnościach i kompetencjach jest kluczowe. Inwestowanie w rozwój pracowników i dostosowywanie ich kompetencji do nowych wymagań rynkowych może zwiększyć zdolność firmy do adaptacji.

 Jak wygląda proces powstawania farmy PV z perspektywy generalnego wykonawcy?

Przed rozpoczęciem budowy farmy fotowoltaicznej, przeprowadzamy szczegółową analizę potencjalnych lokalizacji, biorąc pod uwagę warunki słoneczne, dostępność sieci energetycznej, topografię terenu oraz lokalne przepisy regulacyjne. Na podstawie tej analizy tworzymy koncepcję projektu, określającą m.in. rozmiar farmy PV, technologię paneli oraz systemy przechowywania energii. Następnie przystępujemy do procesu developmentu i projektowania, uzyskując wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody od odpowiednich władz oraz organów regulacyjnych.

Generalny wykonawca identyfikuje dostawców i negocjuje umowy dotyczące zakupu niezbędnych materiałów, takich jak panele fotowoltaiczne, konstrukcje nośne, inwertery czy też kabli. Zarządzamy logistyką, obejmującą transport i dostawę wszystkich materiałów na plac budowy, a następnie przystępujemy do przygotowania terenu, wykonując niezbędną niwelację, przygotowując fundamenty oraz zagospodarowując przestrzeń pod panele.

Podczas budowy, generalny wykonawca nadzoruje proces montażu paneli fotowoltaicznych, posadowienia stacji transformatorowej oraz instalacji wszelkich niezbędnych systemów elektrycznych. Po zainstalowaniu paneli, farmę PV podłączamy do sieci energetycznej, a następnie przeprowadzamy niezbędne testy i badania wykonanych instalacji, w tym połączeń inwerterów oraz systemów monitoringu.

Po zakończeniu testów następuje oficjalne uruchomienie farmy PV, a pracujemy również nad optymalizacją wykonanej instalacji oraz bieżącą kontrolą jej pracy, aby zapewnić wysoką sprawność i ciągłą działalność farmy.

Zrealizowaliście farmę PV zlokalizowaną przy oczyszczalni ścieków w Koninie. Czy taki projekt wymaga specjalnego podejścia?

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków wymaga specjalnego podejścia z kilku istotnych powodów.

Projektowanie farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków wymaga uwzględnienia specyficznych warunków terenowych, takich jak topografia terenu, dostępność przestrzeni oraz ewentualne ograniczenia związane z infrastrukturą oczyszczalni. Kluczowe jest zintegrowane planowanie, które pozwala na harmonijne połączenie produkcji energii elektrycznej z procesami oczyszczania ścieków, bez zakłócania ich funkcjonowania czy bezpieczeństwa infrastruktury oczyszczalni.

Współpraca z zarządcami oczyszczalni ścieków również odgrywa ważną rolę w projekcie, umożliwiając dostosowanie farmy fotowoltaicznej do specyficznych potrzeb oczyszczalni oraz umożliwiając oczyszczalni korzystanie z wytworzonej energii. Ponadto ze względu na charakter oczyszczalni, niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie norm ekologicznych podczas montażu instalacji fotowoltaicznej, minimalizując ryzyko interferencji z procesami oczyszczania ścieków.

Optymalizacja wydajności energetycznej to kolejny istotny aspekt projektu, który wymaga zastosowania nowoczesnych technologii i analizy efektywności energetycznej w celu zoptymalizowania produkcji energii w zależności od specyfiki oczyszczalni. Ponadto konieczne jest zrozumienie i przestrzeganie lokalnych regulacji prawnych dotyczących farm fotowoltaicznych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków.

Wreszcie, farmy fotowoltaiczne na oczyszczalniach ścieków wymagają systemów monitorowania i utrzymania dostosowanych do specyfiki lokalizacji. Regularne kontrole i konserwacja są niezbędne dla zapewnienia długotrwałej i efektywnej pracy instalacji, co jest kluczowe dla zachowania ich sprawności i bezpieczeństwa działania.

Jakie farmy obecnie Państwo realizują? Jakich projektów od Helios można się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Realizujemy projekty PV od 1 MW w górę, natomiast Helios dąży do osiągnięcia jeszcze większej skali i mocy projektów. Wierzymy w potencjał energii odnawialnej i pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które umożliwią nam zwiększenie produktywności oraz zrównoważonego rozwoju farm fotowoltaicznych.

Nie tylko realizujecie farmy PV, ale również świadczycie usługi w obszarze doradztwa energetycznego. Jaki jest ich zakres?

Każdy klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego nasze doradztwo zaczyna się od gruntownego zrozumienia jego indywidualnych potrzeb energetycznych. Zespół specjalistów podejmuje się analizy zużycia energii, biorąc pod uwagę specyfikę branży, charakter działalności oraz cele klienta.

Proponowane doradztwo zaczyna się od szczegółowej analizy zużycia energii w danym przedsiębiorstwie. To nie tylko kwestia optymalizacji kosztów, ale także dbałości o środowisko.

Przeanalizowanie danych historycznych, monitorowanie obecnych wzorców zużycia oraz prognozowanie przyszłych potrzeb pozwala nam dokładnie zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić efektywne zmiany.  

Na podstawie analizy zużycia energii i identyfikacji efektywności energetycznej proponujemy optymalne rozwiązania w zakresie zastosowania technologii odnawialnych.  Z kolei doradztwo z zakresu fotowoltaiki obejmuje pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań, dostosowanych do ich specyficznych potrzeb i długofalowych celów firmy. Nasze doradztwo energetyczne dla firm nie kończy się na przeprowadzeniu analizy i przedstawieniu propozycji. Jesteśmy partnerem na każdym etapie, zapewniając kompleksowe wsparcie od planowania do wdrożenia.

 Od czego zaczyna się efektywne zarządzanie energią?

Efektywne zarządzanie energią w branży fotowoltaicznej rozpoczyna się od kilku kluczowych kroków i strategii. Pierwszym istotnym elementem jest dokładna analiza lokalizacji, która obejmuje uwzględnienie warunków atmosferycznych, dostępności światła słonecznego i topografii terenu. Następnie konieczne jest optymalne zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej, uwzględniając kwestie takie jak kąt nachylenia paneli, ich rozmieszczenie oraz wydajność inwerterów.

Ważnym aspektem jest także wdrożenie zaawansowanych technologii monitoringu i kontroli, umożliwiających bieżącą analizę wydajności instalacji i identyfikację potencjalnych usterek. Prognozowanie wydajności na podstawie danych meteorologicznych i historycznych pozwala na lepsze dostosowanie systemu do zmieniających się warunków pogodowych.

Regularne utrzymanie i inspekcje są kluczowe dla zachowania optymalnej wydajności instalacji fotowoltaicznej, podobnie jak wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią, które uwzględniają prognozy pogodowe, ceny energii oraz preferencje klienta. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, monitoringu i utrzymania systemu jest również istotnym elementem efektywnego zarządzania energią.

Wreszcie, rozważenie zastosowania systemów przechowywania energii, takich jak baterie, może zwiększyć efektywność wykorzystania energii wytworzonej przez farmę fotowoltaiczną. Poprzez implementację tych podstawowych kroków, przedsiębiorstwo fotowoltaiczne może skutecznie zarządzać energią, osiągając optymalną wydajność i zwiększając zwroty z inwestycji.

Świadomość energetyczna polskich przedsiębiorców rośnie? Widać wzrost popytu na optymalizację efektywności energetycznej?

Poprawa efektywności energetycznej wymaga zaangażowania zarówno w sektorze przemysłowym, jak i wśród indywidualnych odbiorców

Efektywność energetyczna jest niezmiernie istotna dla osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu i redukcją emisji gazów cieplarnianych. Wdrażanie działań zwiększających efektywność energetyczną może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii oraz poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

W kontekście biznesu, zróżnicowanie świadomości na temat efektywności energetycznej wynika często z różnic w strukturze kosztów. W branżach, gdzie energia nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach operacyjnych, może brakować wystarczającej motywacji do inwestowania w efektywność energetyczną. Jednakże rosnąca świadomość ekologiczna oraz zmieniające się regulacje mogą przyczynić się do większego zainteresowania tą kwestią.

Dla indywidualnych odbiorców również istotne jest zrozumienie znaczenia efektywności energetycznej. Choć często priorytetem jest dla nich niższy koszt energii, rosnąca świadomość ekologiczna może skłonić ich do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii w swoich domach i życiu codziennym.

Reasumując, poprawa efektywności energetycznej wymaga zaangażowania zarówno w sektorze przemysłowym, jak i wśród indywidualnych odbiorców. Wzrost świadomości oraz odpowiednie zachęty finansowe i regulacyjne mogą przyspieszyć ten proces i przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z neutralnością klimatyczną.

W jakim kierunku Helios chce rozwijać swoją działalność?

Jako generalny wykonawca farm fotowoltaicznych, dążymy do rozszerzenia naszej działalności na obszary związane z magazynowaniem energii oraz technologią wodorową. Rozwój w tych obszarach stanowi naturalne rozwinięcie naszych kompetencji i umożliwia nam jeszcze szersze zaangażowanie się w transformację energetyczną.

W kwestii magazynowania energii widzimy potencjał w rozwijaniu systemów magazynowania energii elektrycznej, które mogą pomóc w wykorzystaniu energii wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna lub gdy nie jest dostępna ze źródeł odnawialnych. To kluczowy element zapewnienia stabilności i elastyczności w systemie energetycznym, szczególnie w kontekście rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie technologii wodorowej widzimy ogromny potencjał jako alternatywnego nośnika energii, szczególnie w sektorach, gdzie trudno jest zastosować bezpośrednio energię elektryczną, np. w transporcie ciężkim czy w niektórych procesach przemysłowych. Planujemy rozwijać nasze kompetencje w zakresie produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii oraz w zastosowaniach tej technologii jako czystego i zrównoważonego źródła energii.

Dążymy do stałego poszerzania naszej oferty i wykorzystywania najnowszych technologii, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku oraz wspierać naszych klientów w realizacji ich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i efektywnością energetyczną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE