Magazyny energii w Polsce: definicje i wprowadzenie

W dniu dzisiejszym tematem naszych rozważań będzie problematyka związana z szeroko rozumianym rynkiem magazynów energii elektrycznej w Polsce. Okoliczność, że magazyny energii są wymagane pozostaje od wielu lat bezsporna. To właśnie przy wykorzystaniu magazynów energii możemy myśleć o faktycznym (realnym) korzystaniu z potencjału jaki dają nam odnawialne źródła energii (OZE).

Magazynowanie wytworzonej wcześniej energii od samego początku było tematyką niezwykle problematyczną. Nie pomagały przy tym braki legislacyjne, brak odgórnych i modelowych rozwiązań, brak przychylnych rozwiązań finansowo-podatkowych etc. W chwili obecnej obserwujemy zdecydowaną zmianę w kierunku podejścia do tematyki magazynów energii elektrycznej w Polsce.

Zauważalna jest zmiana podejścia w różnego rodzaju płaszczyznach. Zdecydowanie najsilniejszym bodźcem do pozytywnych i korzystnych z punktu widzenia ogółu społeczeństwa zmian są przedsiębiorcy, którzy konsekwentnie wychodząc w stronę klientów, oferują coraz to lepsze i bardziej innowacyjne rozwiązania magazynowe. W dzisiejszej publikacji skupimy się przede wszystkim na określeniu definicji i wprowadzeniu do zagadnienia związanego z magazynowaniem energii elektrycznej w naszym kraju. O tym co dokładnie będzie przedmiotem publikacji opisujemy niżej.

W publikacji skupimy się na przedstawieniu zagadnienia związanego z magazynami energii eklektycznej w Polsce. Odpowiemy sobie na pytania:

 • Czym są magazyny energii elektrycznej?
 • Na jakie definicje legalne, warto jest zwrócić szczególną uwagę w przypadku magazynów energii elektrycznej?
 • Jak należy oceniać obecne rozwiązania prawne związane z magazynowaniem energii w Polsce?
 • Jakie są możliwe wizje i kierunki rozwoju magazynów energii elektrycznej w Polsce?
 • Jakie są plusy i korzyści z wykorzystywania magazynów energii elektrycznej w Polsce?
 • Ile mamy magazynów energii elektrycznej w Polsce? Informacje uzyskane w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 • Jaki jest przybliżony koszt zakupu magazynu energii elektrycznej o pojemności około 10 kWh?

W syntetycznym podsumowaniu odpowiemy sobie na podstawowe pytanie – co dalej z rynkiem magazynowania energii elektrycznej w Polsce i jak długo przyjdzie nam czekać na kompleksowe rozwiązania prawne?

Czym są magazyny energii elektrycznej?

Magazyny energii elektrycznej to urządzenia umożliwiające przechowywanie energii elektrycznej. To właśnie efektywne wykorzystanie opcji magazynowania energii elektrycznej, która została wcześniej uzyskana np. przy użyciu zielonych źródeł energii, stanowi w chwili obecnej jedno z największych wyzwań dla szeroko rozumianej branży OZE, szczególnie w odniesieniu do obszaru Polski.

Magazyny energii elektrycznej mogą przybierać różnego rodzaju formy. Do najpopularniejszych form zaliczamy magazyny energii w formie:

 • wolnostojących, zabudowanych kontenerów, w których wnętrzu umieszczone są magazyny energii elektrycznej;
 • specjalnych pojemników na energię elektryczną (rozwiązania przeznaczone dla zdecydowanie mniejszych instalacji elektrycznych);
 • specjalnych pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych wewnątrz obiektów budowlanych, w których przechowywana jest energia elektryczna (model zbliżony do zabudowy kontenerowej, jednakże z uwagi na lokalizację i specyfikę z tym związaną, jest to rozwiązania mniej powszechne);
 • specjalne rozwiązania bateryjne o małych gabarytach;
 • specjalnych skrzynek magazynowych umieszczanych np. w garażu domu jednorodzinnego;
 • magazynów energii lokalizowanych pod powierzchnią ziemi poprzez wkopanie w grunt rozwiązań np. skrzynek, kontenerów etc. (rozwiązanie w dalszym ciągu niestandardowe, jednakże znane technice magazynowej);
 • mobilnych magazynów energii, które przeznaczone są do sprawnego przemieszczania się z energią (przenośne urządzenia/stacje magazynowania energii elektrycznej);
 • urządzenia związanego z magazynowaniem energii elektrycznej, które znajduje się w urządzeniu wytwarzającym tę energię lub w jej bliskim położeniu (rozwiązanie w dalszym ciągu niestandardowe, jednakże znane technice magazynowej np. w formie magazynów energii zlokalizowanych wewnątrz wieży turbiny wiatrowej etc.).

Magazyny energii elektrycznej cały czas przeżywają swój dynamiczny rozwój i nie sposób jest przewidzieć, które i jakie nowe rozwiązania zrewolucjonizują branżę magazynów OZE w niedalekiej przyszłości. Z całą pewnością rozwiązania innowacyjne, alternatywne np. te z wykorzystaniem lokalizacji podziemnej lub te, które wykorzystują umieszczenie magazynu energii bezpośrednio w wieży turbiny wiatrowej na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa – rysują się niezwykle optymistycznie i optymalnie z punktu widzenia przede wszystkim wykorzystania powierzchni, która sukcesywnie jest coraz więcej warta.

Dodatkowo, jak czytamy w Dyrektywie 2019/944 – „konsumenci powinni móc zużywać, magazynować oraz sprzedawać na rynku energię elektryczną wytwarzaną we własnym zakresie oraz uczestniczyć we wszystkich rynkach energii elektrycznej przez zapewnianie elastyczności systemu, na przykład przez magazynowanie energii, takie jak magazynowanie przy użyciu pojazdów elektrycznych, poprzez odpowiedź odbioru lub poprzez systemy efektywności energetycznej. Rozwój nowych technologii ułatwi takie działania w przyszłości.

Istnieją jednak bariery prawne i handlowe, w tym na przykład nieproporcjonalne opłaty za energię elektryczną zużywaną wewnętrznie, obowiązek wprowadzania wytworzonej we własnym zakresie energii do systemu energetycznego i obciążenia administracyjne, takie jak nakładanie na konsumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną we własnym zakresie i sprzedają ją do systemu, obowiązku spełniania wymogów stosowanych wobec dostawców. Takie przeszkody, które powstrzymują konsumentów przed wytwarzaniem energii elektrycznej we własnym zakresie i przed zużywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą na rynku wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej, należy usunąć, a jednocześnie należy zapewnić, aby tacy konsumenci ponosili odpowiednią część kosztów systemu.

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość posiadania w swoim prawie krajowym różnych przepisów odnoszących się do podatków i opłat od aktywnych odbiorców działających indywidualnie lub wspólnie oraz od gospodarstw domowych i innych odbiorców końcowych.”. To niezwykle ważny komunikat, które prezentuje nam Parlament Europejski i Rada, gdyż wskazuje na fakt, iż magazynowanie energii elektrycznej jest tak samo ważne jest samo jej wytwarzania przy użyciu OZE.

Na jakie definicje legalne, warto jest zwrócić szczególną uwagę w przypadku magazynów energii elektrycznej?

Tytułem wstępu należy zwrócić uwagę, że definicje, które obowiązują w polskim porządku prawnym zawarte są w różnego rodzaju aktach prawnych. Podobnie jest w przypadku definicji związanych z magazynowaniem energii elektrycznej. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas, definicje, które w naszej ocenie wymagają szczególnego ich przybliżenia.

Warto jest wskazać, że definicje te zaskakują swoją prostotą i czytelnym charakterem – w większości przypadków definicje te nie wymagają szerszego omówienia, gdyż regulacje w nich zawarte są na tyle oczywiste, że sama ich lektura przynosi dużą dawkę wiedzy i wskazówek praktycznych.

 1. Definicje zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE – (Dz. U. UE L 158/125) – dalej: „Dyrektywa 2019/944”:
 • art. 2 pkt 59 Dyrektywy 2019/944 – „magazynowanie energii” to odroczenie, w systemie energetycznym, końcowego zużycia energii elektrycznej w stosunku do momentu jej wytworzenia lub przekształcenie jej w inną postać energii, umożliwiającą jej magazynowanie, magazynowanie takiej energii, a następnie ponowne przekształcenie takiej energii w energię elektryczną lub wykorzystanie jej w postaci innego nośnika energii;
 • art. 2 pkt 60 Dyrektywy 2019/944 – „instalacja magazynowania energii” oznacza, w systemie energetycznym, instalację, w której ma miejsce magazynowanie energii.
 • Definicje zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) – dalej: „pr. ener.”:
 • art. 3 pkt 6e pr. ener. – „agregacja” to działalność polegającą na łączeniu wielkości mocy lub energii elektrycznej oferowanej przez odbiorców, wytwórców energii elektrycznej lub posiadaczy magazynów energii elektrycznej, z uwzględnieniem zdolności technicznych sieci, do której są przyłączeni, w celu sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności na rynkach energii elektrycznej;
 • art. 3 pkt 7 pr. ener. – „procesy energetyczne” to techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii;
 • art. 7 ust. 8d12 pr. ener. – w przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w art. 7 ust. 8d4 pr. ener., nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:

1)   moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,

2)   łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej

– jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji;

 • art. 3 pkt 10a pr. ener. – „instalacja magazynowa” to instalacja używana do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego;
 • art. 3 pkt 10k pr. ener. – „magazyn energii elektrycznej” to instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej;
 • art. 3 pkt 10ka pr. ener. – „magazyn energii” to instalacja umożliwiająca magazynowanie energii, w tym magazyn energii elektrycznej.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że obie definicje różnią się tym, że pierwsza z definicji (art. 3 pkt 10k pr. ener.), traktuje wprost o energii elektrycznej, natomiast druga definicja (art. 3 pkt 10ka pr. ener.), traktuje ogólnie o energii, w skład tej definicji wchodzi również energia elektryczna, lecz nie tylko ona, ale również innego rodzaju źródła energii.

 • art. 3 pkt 26 pr. ener. – „operator systemu magazynowania” to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji magazynowej;
 • art. 3 pkt 59 pr. ener. – „magazynowanie energii elektrycznej” to odroczenie, w systemie elektroenergetycznym, końcowego zużycia energii elektrycznej lub przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną;
 • art. 3 pkt 59a pr. ener. – „magazynowanie energii” to magazynowanie energii elektrycznej lub przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie wykorzystanie jej w postaci innego nośnika energii;

Wyjaśnienie – różnica pomiędzy definicją wynikającą z art. 3 pkt 59 pr. ener. a definicją z art. 3 pkt 59a pr. ener. jest tożsama jak dla uwagi w odniesieniu do art. 3 pkt 10k pr. ener. i art. 3 pkt 10ka pr. ener.

 • Definicje zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) – dalej „pr. bud.”:
 • art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c pr. bud. – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a pr. bud.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że oczywiście przedmiotowa regulacja nie odnosi się wprost do tematyki magazynów energii elektrycznej, ale jest tak istotna z punktu widzenia rozwoju branży OZE, że nie sposób jest jej przywołać w tym miejscu. Ustawodawca od dnia 1 października 2023 r. wprowadził możliwość realizacji np. urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 150 kW bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia. Jest to bardzo pozytywny krok w kierunku uwolnienia zielonej energii. Wyjaśnić należy, że z dniem 1 października 2023 r., ustawodawca zwiększył tę moc trzykrotnie – pierwotnie były to tylko urządzenia o mocy do 50 kW. Niestety w dalszym ciągu brakuje rozwiązań, które wprost regulują kwestię magazynowania energii w kontekście przepisów budowlanych (z wyjątkiem art. 7 ust. 8d12 pr. ener., o którym wyżej). Szczególnie, że tematyka magazynowania jest znana przepisom budowlanym od wielu lat np. w odniesieniu do stacji regazyfikacji LNG.

Jak należy oceniać obecne rozwiązania prawne związane z magazynowaniem energii w Polsce?

Aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne (m.in. definicje legalne), należy ocenić pozytywnie, gdyż długo na nie oczekiwaliśmy. Cieszą kroki podejmowane przez ustawodawcę w kierunku uregulowania kwestii związanych z magazynowaniem energii elektrycznej oraz stopniowe uwalnianie zielonej energii.

Jednakże w dalszym ciągu brakuje rozwiązań, które wprost będą ułatwiać np. tworzenie magazynów energii elektrycznej z perspektywy przepisów prawa budowlanego. Sam magazyn energii, która pochodzi z urządzeń fotowoltaicznych nie jest urządzeniem fotowoltaicznym, a urządzeniem magazynowym. Różnica to powoduje, że skorzystanie z rozwiązań np. wynikających z znowelizowanego art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c pr. bud. (o którym szerzej w rozdziale II), nie jest możliwe w przypadku magazynu energii (z wyjątkiem rozwiązania przewidzianego w art. 7 ust. 8d12 pr. ener.).

Zdecydowanie lepiej prezentują się rozwiązania, które wynikają z Dyrektywy 2019/944 oraz prawa energetycznego. W tym przypadku rozwiązania te wydają się być przemyślane, spójne, czytelne i jasne. To niezwykle istotny aspekt, który zasługuje na pochwałę. Szczególnie, że poziom legislacyjny w naszym kraju nie należy do tych najwyższych, a sam nadmiar regulacji powoduje, że stosowanie/przestrzeganie przepisów często jest zadaniem karkołomnym.

Niezależnie od powyższego, przedstawione definicje zasługują na uznanie i aprobatę z punktu widzenia ich spójności oraz czytelności. Oznacza to, że powinniśmy oczekiwać tego typu rozwiązań w celu uzupełnienia naszego systemu w kompleksowe rozwiązania związane z magazynowaniem energii elektrycznej w Polsce. Jak widzimy, nasz ustawodawca potrafi stworzyć dobre i jasne przepisy, dlatego też w pełni uzasadnione jest nasze oczekiwanie na ułożenie kompleksowych przepisów właśnie w takim modelu legislacyjnym. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w naszym porządku prawnym obowiązują definicje, które są jeszcze prostsze, aniżeli te przyjęte przez Unię Europejską. Nie są skomplikowane (przynajmniej w sferze ich literalnego odbioru), co zasługuje na szczególną aprobatę.

Jakie są możliwe wizje i kierunki rozwoju magazynów energii elektrycznej w Polsce?

Wizje i kierunki rozwoju magazynów energii elektrycznej w Polsce wydają się być niezwykle optymistyczne. Pytanie tylko, jak długo przyjdzie nam poczekać na prawdziwie kompleksowe rozwiązania, które w ujęciu całościowym pozwolą na sprawne i praktyczne wdrażanie tych rozwiązań na poziomie zarówno dużych przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Potrzebujemy magazynów energii, gdyż bez nich uzyskiwana energia nie będzie w pełni wykorzystywana w szerokiej perspektywie czasowej. Magazyny energii elektrycznej zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i są rozwiązaniem, które korzystnie wpływa na rosnące koszty energii. Magazynowanie energii pozwala na przewidywalność i realne oszczędności. Dodatkowo kwestia magazynowania, czyli również wtórnego wykorzystywania uzyskanej wcześniej energii elektrycznej, pozytywnie wpływa na zrównoważone zużycie takiej energii.

Jakie są plusy i korzyści z wykorzystywania magazynów energii elektrycznej w Polsce?

W tym miejscu należy wskazać na plusy i korzyści związane z wykorzystywaniem magazynów energii elektrycznej w Polsce, gdyż zabranie tych argumentów w jednym miejscu wydaje się szczególnie istotne w celu propagowania tego typu rozwiązań w naszym kraju. Rozwiązań, które w kontekście zielonej transformacji są zdecydowanie tymi kluczowymi.

Do zalet wykorzystywania magazynów energii elektrycznej zaliczamy m.in.:

 • realne wykorzystywanie uzyskanej wcześniej energii elektrycznej w dłuższej perspektywie czasowej;
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w ujęciu krajowym oraz w odniesieniu do każdego z użytkowników, którzy posiadają tego typu rozwiązania;
 • optymalizacja kosztów związanych z energią elektryczną;
 • częściowe remedium na rosnące koszty energii elektrycznej;
 • pozytywny pływ na środowisko naturalne;
 • optymalizacja wykorzystania przestrzeni niezbędnej do zlokalizowania magazynów energii (np. przy wykorzystaniu rozwiązania z magazynami pod powierzchnią ziemi);
 • skuteczne magazynowanie energii pozwala na zwiększenie ilości rozwiązań związanych z szerszym korzystaniem z urządzeń elektrycznych (np. świadomość posiadania magazynu energii pozwala z większym przekonaniem przystąpić do zmiany pojazdu spalinowego na pojazd elektryczny);
 • pozytywne kształtowanie postaw proekologicznych u młodych pokoleń (dzieci obserwujące rozwój zielonych rozwiązań w branży OZE w najbliższym otoczeniu, kształtują swój pogląd na ten temat i w perspektywie czasu, sami chętniej skorzystają z takich rozwiązań w przyszłości);
 • magazynowanie energii i świadomość posiadania konkretnej ilości energii możliwej do wykorzystania w danej jednostce czasu, korzystnie wpływa na kształtowanie zachowań związanych ze zrównoważonym zużywaniem energii – oszczędność energii elektrycznej na poziomie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, organów państwowych, instytucji publicznych etc.;
 • zwiększenie ilości przedsiębiorstw, które oferują magazyny energii elektrycznej powoduje, że zwiększa się ich dostępność i rośnie konkurencja cenowa, co jest silnym argumentem przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania (magazynowanie energii w perspektywie czasu powinno być coraz tańsze – przynajmniej w odniesieniu do samego kosztu zakupu urządzenia magazynującego).

Ile jest w Polsce magazynów energii elektrycznej? Informacje uzyskane w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Według informacji, które przekazuje nam Ministerstwo Klimatu i Środowiska należy wskazać, że w Polsce łączna moc zainstalowana w stacjonarnych bateryjnych magazynach energii wynosi ok. 32 MW. Cytując Ministerstwo Klimatu i Środowiska należy wskazać, że „rośnie również liczba indywidualnych użytkowników decydujących się na uzupełnienie instalacji OZE o przydomowy magazyn energii.

Według szacunków PIME obecnie w Polsce działa około 7 tys. przydomowych magazynów (z czego w 2021 r. przybyło ok. 2 tys. instalacji) o łącznej mocy 27,5 MW i pojemności ok. 55 MWh. W większości przypadków magazyny przydomowe współpracują z instalacją PV zapewniając ciągłość zasilania, choć część użytkowników decyduje się na montaż samego magazynu pełniącego rolę rezerwowego źródła zasilania, samodzielnie lub w połączeniu z agregatem prądotwórczym.”. W tym miejscu należy podsumować, że są to liczby, które powinny robić wrażenie. Oczekuje się, że liczby te będą regularnie wzrastać, co z całą pewnością korzystnie wpłynie na rozwój branży magazynów energii elektrycznej.

Ile kosztuje magazyn energii o pojemności około 10 kWh?

Warto jest wskazać, że magazynowanie energii związane jest z poniesieniem kosztów, które powinniśmy uwzględnić w szerszej perspektywie czasowej. Zakup magazynu energii z pewnością zwróci się, jednakże zależy to od wielu czynników, do których zaliczamy m.in.: moc instalacji energii elektrycznej, pojemność magazynu energii elektrycznej, rodzaj magazynu energii, jakość magazynu, okres gwarancji etc.

Na potrzeby niniejszej publikacji skupiliśmy się na jednym z powszechniej stosowanych magazynów energii z punktu widzenia przeciętych konsumentów, czyli o magazynie o pojemności około 10 kWh.

W przypadku magazynu energii elektrycznej o średniej wielkości (pojemność około 10 kWh) w chwili obecnej wiąże się to z kosztem w przedziale pomiędzy około 25 000,00 zł a 35 000,00 zł. Są to ceny orientacyjne, przybliżone i zależą od wielu czynników, gdyż naturalnym jest fakt, iż cena magazynu uzależniona jest m.in.: od firmy, wykonawcy, jakości, długości gwarancji, zastosowanych materiałów, dodatkowych rozwiązań wspomagających, aplikacji mobilnych etc.

Magazyny energii w Polsce – podsumowanie i wnioski

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Musimy pamiętać o tym, że wprowadzanie tego typu rozwiązań jak szeroko rozumiana transformacja energetyczna, wymaga wielu uzgodnień i spojrzenia interdyscyplinarnego. Z całą pewnością obecnie obrany kierunek jest właściwy.

Czas niezbędny do wprowadzenia prawdziwie kompleksowych rozwiązań może być faktycznie dużym problemem. Rozwiązania prawa energetycznego w Polsce już na tym etapie są na wysokim poziomie, jednakże w dalszym ciągu wymagane są inne zmiany, które w jeszcze szerszym ujęciu uwolnią zieloną energię i ułatwią procedowanie tej transformacji.

Magazynowanie zielonej energii jest tak samo istotne jak samo jej wytwarzanie. Świadomość o takim samym znaczeniu tych dwóch elementów całego procesu jest kluczowa w kierunku jeszcze szybszego rozwoju branży OZE. Wszyscy powinniśmy być świadomi tego, że oba te terminy są tak samo istotne z punktu widzenia zielonej transformacji (z perspektywy istotności tych zagadnień możemy pomiędzy tymi pojęciami postawić znak równości: wytwarzanie = magazynowanie).

W naszej ocenie dużym bodźcem do rozwoju branży magazynów energii stanowią właśnie małe gospodarstwa domowe, które regularnie inwestują w magazyny energii uzyskanej wcześniej przy użyciu najczęściej paneli fotowoltaicznych, które zrewolucjonizowały rynek branży OZE. Przeciętny konsument kalkuje rozwiązania i korzysta z nich, jeżeli uświadomi sobie z jakimi oszczędnościami będzie się to wiązało. To samo dotyczyło rewolucji związanej z instalowaniem paneli fotowoltaicznych na dachach gospodarstw domowych i to samo będzie się cyklicznie zwiększać w odniesieniu do magazynów, które będą przechowywać tak uzyskaną zieloną energię.

Sektor prywatny skutecznie wywiera nacisk na branżę OZE. Firmy widząc realne zainteresowanie tematyką magazynowania energii, wychodzą do klienta z coraz to nowszymi i lepszymi rozwiązaniami związanymi z efektywnym przechowywaniem energii elektrycznej, co należy ocenić pozytywnie i korzystnie z punktu widzenia interesów wszystkich konsumentów związanych z sektorem OZE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE