Magazyny energii elektrycznej a OZE: współpraca i korzyści

W dzisiejszej publikacji poruszymy temat związany z związkiem pomiędzy magazynami energii elektrycznej a odnawialnymi źródłami energii elektrycznej (OZE). Zastanowimy się nad modelem współpracy pomiędzy tymi dwoma elementami oraz wskażemy jakie są realne korzyści wynikające z połączenia tych elementów w jedną, sprawnie funkcjonującą całość.

Tytułem wstępu należy wyjść od samego przybliżenia dwóch kluczowych elementów, wokół których będziemy prowadzić dalsze rozważania.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym są magazyny energii elektrycznej oraz czym są odnawialne źródła energii elektrycznej.

Czym są magazyny energii elektrycznej i OZE?

Magazyny energii elektrycznej to w najprostszym ujęciu urządzenia umożliwiające przechowywanie energii elektrycznej.

Natomiast odnawialne źródła energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego. W tym miejscu należy wyjaśnić, że powyższa definicja wynika wprost z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436) – dalej „u.o.z.e.”. Wyjaśnić należy również, że definicja ta jest niezwykle aktualna, gdyż obowiązuje od dnia 1 października 2023 r.

W dalszej części publikacji poruszymy takie tematy jak:

 • Magazyny energii elektrycznej a odnawialne źródła energii w kontekście współpracy tych dwóch systemów;
 • Jakie są korzyści płynące ze współpracy pomiędzy magazynami energii elektrycznej a odnawialnymi źródłami energii?
 • Jak współpraca magazynów energii i odnawialnych źródeł energii wpływa na dynamikę rozwoju transformacji energetycznej w Polsce?
 • Jaki są możliwe widoki na przyszłość w zakresie zacieśniania współpracy pomiędzy magazynami energii a instalacjami odnawialnych źródeł energii?
 • Technicznie takie połączenie jest możliwe, ekonomicznie jest korzystne, a ekologicznego niezwykle pożądane.

Magazyny energii elektrycznej a odnawialne źródła energii w kontekście współpracy tych dwóch systemów

W tym miejscu należy wskazać, że system związany z magazynami energii elektrycznej oraz system związany z odnawialnymi źródłami energii są na pozór zupełnie odrębnymi i niezależnymi elementami. Jeżeli jednak przybliżymy sobie oba systemy, wówczas dochodzimy do wniosku, że mimo iż, systemy te są odrębne to łącznie mogą tworzyć spójną i efektywnie funkcjonującą całość. Jeszcze parę lat temu zagadnienie to mogło być interpretowane jako coś nierealnego. Dynamiczny rozwój branży OZE w szerokim tego słowa znaczeniu spowodował, że zarówno systemy magazynowe oraz systemu odnawialnych źródeł energii przeżywają swój sukcesywny wzrost atrakcyjności. Również na poziomie współpracy obu tych systemów.

Z praktycznego punktu widzenia należy wskazać, że modelowym wręcz jest układ, w którym w danym systemie rozumianym jako całość instalacji OZE, występują połączone ze sobą podsystemy związane z wytwarzaniem zielonej energii oraz podsystem związany z magazynowaniem tejże energii.

Z perspektywy logiki i ekonomiki całego procesu nie ma nic gorszego jak bezpowrotna strata wytworzonej wcześniej energii. To właśnie dzięki wykorzystaniu magazynów energii elektrycznej możliwe jest efektywne i zaplanowane korzystanie z zielonej energii, która wcześniej została w ekologiczny sposób uzyskana.

Dużym problemem przez spory czas była właśnie tematyka utraty wytworzonej wcześniej energii i brak możliwości jej efektywnego zatrzymania, magazynowania i późniejszego jej wykorzystania w dowolnie wybranym celu na potrzeby danego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa.

Połączenie obu tych systemów daje ogromne możliwości związane z dalszym rozwojem i propagowaniem zielonej energii na całym globie. Szczególnie w naszym kraju jest to niezwykle pożądane, gdyż realnie obserwujemy wzrost zainteresowania łączeniem istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii (np. instalacji fotowoltaicznych) z magazynami energii elektrycznej, które w obecnym czasie oferowane są przez bardzo wiele firm, które wyspecjalizowały się w tego typu rozwiązaniach magazynowych przeznaczonych zarówno dla indywidualnych odbiorców oraz dużych podmiotów gospodarczych działających w naszym kraju.

Jeżeli wiemy już, że oba te systemy mogą i co istotniejsze – powinny razem funkcjonować w ramach jednego kompleksowego rozwiązania instalacyjnego, powinniśmy skupić się na tym jak można jeszcze bardziej spopularyzować tę metodę łączenia i wykazać w prosty sposób jak takie połączenie korzystnie wpłynie na interesy finansowe potencjalnego zainteresowanego oraz jak to wpłynie na środowisko naturalne. Z całą pewnością oczekiwanym jest powzięcie kroków propagujących tego rodzaju model połączenia systemów ramach jednej instalacji w postaci działań marketingowych, działań rządowych, informacyjnych, kampanii społecznych etc.

Jakie są korzyści płynące ze współpracy pomiędzy magazynami energii elektrycznej a odnawialnymi źródłami energii?

Warto jest zwrócić szczególną uwagę na temat korzyści płynących ze współpracy pomiędzy systemem magazynowania energii elektrycznej a systemem odnawialnych źródeł energii. Korzyści te są oczywiste, jednakże warto jest spróbować jest wymienić, gdyż zbiorcze przedstawienie takich informacji w najlepszym stopniu oddaje skalę pozytywów, które w oczywisty sposób przemawiają za przyjęciem modelu opartego na wspólnym połączeniu tych systemów. Do korzyści zaliczamy m.in.:

 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dla podmiotu, który korzysta z modelu połączonych obu systemów;
 • optymalizacja kosztów w przypadku jednoczesnej realizacji obu rozwiązań połączonych w jeden system;
 • zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, w obrębie której funkcjonuje zarówno magazyn energii oraz system odnawialnego źródła energii;
 • korzystny wpływ na środowisko naturalne;
 • remedium na rosnące koszty energii elektrycznej;
 • kształtowanie pozytywnych postaw związanych z oszczędzaniem energii (konsument w kontekście posiadanej wiedzy odnośnie ilości zmagazynowanej energii wie, ile może jej wykorzystać, z czego zrezygnować, co ograniczyć etc.);
 • magazynowanie energii eklektycznej pochodzącej z zielonej energii korzystnie wpływa na zwiększanie udziału innych ekologicznych rozwiązań w obrębie danej instalacji np. konsument korzystający z instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii, chętniej skorzysta z rozwiązania opartego na komunikacji pojazdem elektrycznym;
 • pozytywne kształtowanie proekologicznych postaw u najmłodszych;
 • wzrost samowystarczalności gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw;
 • zmniejszenie nakładów/kosztów przeznaczonych na energię.

Naturalnie powyższe korzyści nie stanowią katalogu zamkniętego. Rozwiązania proekologiczne mogą również wiązać się z optymalizacją finansową np. z uwagi na możliwość skorzystania z dofinansowań, dotacji, bonusów etc.

Jak współpraca magazynów energii i odnawialnych źródeł energii wpływa na dynamikę rozwoju transformacji energetycznej w Polsce?

W naszej ocenie połączenie obu systemów niezwykle korzystnie wpływa n a dynamikę rozwoju transformacji energetycznej w Polsce. Szczególnie jest to zauważalne w odniesieniu do podmiotów indywidualnych, które realnie są zainteresowane tego typu rozwiązaniami i połączeniami.

Rewolucja energetyczna musi odbywać się zarówno na poziomie krajowym, dużych przedsiębiorstw oraz małych gospodarstw domowych. To powszechny dostęp do zielonej energii i efektywne rozwiązania związane z jej magazynowaniem i późniejszym bezproblemowym wykorzystywaniem są czynnikami, które powodują, że rewolucja może stać się faktem.

Jaki są możliwe widoki na przyszłość w zakresie zacieśniania współpracy pomiędzy magazynami energii a instalacjami odnawialnych źródeł energii?

W tym miejscu należy wyjaśnić, że obserwujemy dynamiczny rozwój całej branży OZE. Coraz więcej podmiotów (zarówno podmiotów indywidualnych oraz przedsiębiorstw), jest zainteresowanych rozwojem zielonej energii i tematyką jej magazynowania. Widoki na przyszłość kształtują się bardzo optymistycznie. Firmy świadczące różnego rodzaju usługi w branży OZE, w tym rozwiązania związane z systemami odnawialnych źródeł energii oraz systemami magazynowymi, prześcigają się w nowych rozwiązaniach, technologiach etc. To właśnie ten wyścig powoduje, że rozwiązań jest coraz więcej, są one coraz bardziej dostępne, cena tych rozwiązań staje się coraz bardziej konkurencyjna. Ustawodawca również podąża w kierunku rozwoju takiego połączenia, jednakże dynamizm ten jest już trochę mniejszy niż działania rynku.

Już dzisiaj możemy zaobserwować, że ilość firm, które świadczą usługi związane z wykonaniem magazynu energii elektrycznej wraz z połączeniem tych magazynów z istniejącymi instalacjami odnawialnych źródeł energii, cyklicznie wzrasta. Okoliczność ta powinna cieszyć konsumentów, gdyż wpływa to korzystnie na konkurencyjność proponowanych rozwiązań zarówno w kontekście jakości oraz ceny.

Większa dostępność rozwiązań u różnych podmiotów gospodarczych to również potencjalnie krótszy czas na realizację danego zamierzenia inwestycyjnego. Okoliczność ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia interesów klienta, który po przenalizowaniu kosztów i zysków, podejmuje świadomą decyzję odnośnie wykonania takiego połączonego rozwiązania. W takiej sytuacji klient chce, aby połączenie obu systemów zostało wykonane w możliwie najlepszej cenie oraz w stosunkowo najkrótszym czasie.

Z całą pewnością możemy spodziewać się większej ilości firm, które będą świadczyć usługi związane z wykonaniem kompleksowego systemu, który będzie zawierał jednocześnie odnawialne źródło energii oraz magazyn na energię elektryczną, która powstała w ramach tego źródła. Rozwój widoczny będzie również w rozwoju aplikacji mobilnych przeznaczonych do monitorowania stanu sieci. W tym przypadku będzie to zarówno monitorowanie energii pozyskanej oraz energii magazynowanej. Takie proste i czytelne przedstawienie informacji niezwykle korzystnie wpływa na atrakcyjność rozwiązania jako całości, gdyż w czasie rzeczywistym przekazuje klientowi informacje, które faktycznie go interesują – czyli ile energii pozyskuje, ile energii magazynuje oraz ile tej energii wykorzystuje teraz a ile może jej wykorzystać w przyszłości, gdyż pozyskiwanie energii zdecydowanie spadnie.

Technicznie takie połączenie jest możliwe, ekonomicznie jest korzystne, a ekologicznego niezwykle pożądane

Warto jest również wyjaśnić, że współpraca obu podsystemów (tj. podsystemu magazynowania energii elektrycznej oraz podsystemu odnawialnego źródła energii), jest technicznie możliwa do wykonania. Jak pokazuje doświadczenie i obserwacje na rynku OZE – takie połączenia są skutecznie wykonywane przez wiele firm. Dodatkowo należy wskazać, że takie rozwiązanie jest coraz bezpieczniejsze, gdyż wiedza na temat wspólnego funkcjonowania obu tych systemów cały czas rośnie.

Współpraca obu systemów jest również bardzo korzystna z punktu widzenia ekonomii. Nie ma nic lepszego, aniżeli uzyskiwanie zielonej energii i efektywne jej magazynowanie (ograniczanie strat takiej energii). Raz wykonana instalacja (wspólna instalacja magazynu i odnawialnego źródła energii), przynosi w perspektywie czasu realne korzyści finansowe. Dodatkowo często wprowadzania takich rozwiązań połączone jest z optymalizacjami takimi jak np. dotacje, zwroty etc.

Połączenie obu podsystemów jest również korzystne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Realne wykorzystanie zielonej energii powoduje, że nie ma potrzeby wykorzystywania innego rodzaju źródeł energii, które są mniej ekologiczne niż rozwiązania OZE.

Podsumowanie i wnioski

Połączenie (współpraca) obu systemów związanych z zieloną energię należy ocenić bardzo pozytywnie. To właśnie dzięki takim połączeniom możliwe jest efektywne korzystanie z ekologicznie uzyskanej zielnej energii. To również właśnie takie kompleksowe rozwiązania korzystnie wpływają na odbiór proekologicznych rozwiązań, zwiększają ich atrakcyjność i realny wpływ na środowisko naturalne oraz kondycję finansową klientów, którzy zdecydowali się na przystąpienie do takiego rozwiązania.

Magazyny energii elektrycznej oraz odnawialne źródła energii powinny tworzyć jeden wspólny system, który powinien działać na poziomie większości gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. To właśnie wspólne funkcjonowanie obu podsystemów powoduje, że realnie możemy wykorzystywać zieloną energię w czasie rzeczywistym oraz w przyszłości. Uchwycenie i efektywne przetrzymanie zielonej energii dają możliwość do jeszcze śmielszego spoglądania w przyszłość rozwoju szeroko rozumianej branży OZE. To właśnie rozwój zarówno magazynów energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii może realnie przyczynić się do udziału tego rodzaju rozwiązań w naszym kraju, a co za tym idzie – większe przyczynienie się do transformacji energetycznej, która jest tak wysoce oczekiwana przez społeczność całego naszego globu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE