Polityka UE wobec zmian klimatu a rynek magazynów energii

Państwa europejskie podejmują działania polityczne mające na celu ograniczanie postępujących zmian klimatycznych. Jednym z punktów zwrotnych jest Porozumienie Paryskie ratyfikowane przez 195 państw. Uzgodnione cele zmierzają do ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych. Maksymalne wykorzystanie energii wytworzonej w ten sposób jest możliwe dzięki rozwijaniu technologii jej magazynowania.

Porozumienie Paryskie a zmiany klimatu

12 grudnia 2020 roku minęło 5 lat od zawarcia Porozumienia Paryskiego. W 2015 roku 195 państw zgodziło się na przyjęcie globalnego porozumienia zgodnie z którym ma nastąpić redukcja emisji gazów cieplarnianych. W dokumencie składającym się z 12 stron wszystkie kraje zgodziły się na dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej. Kraje zdecydowały również, że postarają się utrzymać globalne ocieplenie na poziomie istotnie niższym od 2°C, dążąc do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Aby tego dokonać ustalono cele pośrednie.

Unia Europejska przyjęła cel redukcji emisji dwutlenku węgla o:

  • 20% do 2020 roku w stosunku do 1990 roku,
  • 40% do 2030 roku w stosunku do 1990 roku,
  • 80% lub więcej do 2050 roku w stosunku do 1990 roku.

Wpływ zużycia energii na zmiany klimatu

Na zmiany klimatu wpływa szereg czynników. Jednymi z najważniejszych jest produkcja, przetwarzanie i zużywanie energii, czego efektem ubocznym jest emisja dwutlenku węgla. Kraje Unii Europejskiej odpowiadają za około 79% emisji gazów cieplarnianych. Największy udział emisji pochodzi z transportu, rolnictwa, budownictwa i ciepłownictwa. Łącznie odpowiadają one za około 60% emisji dwutlenku węgla.

Działania hamujące niekorzystne zmiany klimatu

Duży wpływ na poprawę wykorzystania energii w gospodarce ma termomodernizacja budynków, właściwe gospodarowanie materiałami i optymalizacja zużycia energii. Aby ograniczyć zmiany klimatu Unia Europejska zmierza do przekształcenia systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych w system rozproszony, bazujący na odnawialnych źródłach energii. Ponadto regulacje zawarte w Dyrektywie 2009/28/WE nakładają na państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej obowiązek rozwijania urządzeń i technik magazynowania ciepła i energii elektrycznej. Jako główną potrzebę wskazuje się:

  • stabilizację systemu elektroenergetycznego,
  • rozwój infrastruktury paliw alternatywnych dla pojazdów elektrycznych,
  • rozwijanie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

Konieczność stawiania magazynów energii

W ostatnich latach głównymi odnawialnymi źródłami energii były farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W obu tych sektorach odnotowuje się coraz większy wzrost. Te formy generowania energii mają sporo zalet, zwłaszcza gdy rozpatrujemy je w kontekście ograniczania zmian klimatu. Jednakże za każdym razem trudno przewidzieć wielkość wytworzonej energii. Źródła odnawialne charakteryzuje duża zmienność, ponieważ są uzależnione od pogody. W związku z tym planowanie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej powinno uwzględniać również potrzebę wspierania tych technologii specjalnymi magazynami energii. Dzięki temu efektywne wykorzystanie instalacji energii odnawialnej się zwiększy. To z kolei spowoduje zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w energii wytwarzanej ogółem.

Źródła:

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-09/Magazynowanie%20energii%20-%20ANG%20FINAL_0.pdf

https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=pl

https://globenergia.pl/kurtyka-porozumienie-paryskie-zaczyna-realnie-dzialac-polityka-klimatyczna/

https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/Porozumienie-Paryskie.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE