Polityka energetyczna UE a magazyny energii

Posłowie Parlamentu Europejskiego pracowali nad sformułowaniem raportu na temat roli magazynowania w bezemisyjnym, sprawiedliwym i bezpiecznym systemie energetycznym. Stwierdzono, że akumulatory, wodór i inne sposoby magazynowania energii powinny być ?kluczowym tematem polityki energetycznej? w UE.

Polityka energetyczna w zakresie magazynów energii

Drastyczny spadek kosztów technologii energii odnawialnej, zwłaszcza fotowoltaicznej i wiatrowej spowodował wysoki poziom konkurencyjności OZE przy uśrednionym koszcie energii elektrycznej. Podobne redukcje zaobserwowano w przypadku technologii magazynowania, zwłaszcza akumulatorów, a połączenie energii odnawialnej
i pamięci masowej wydaje się oferować w przyszłości najtańsze rozwiązania.

Zwiększenie udziału OZE

Obecne trendy i polityki koncentrują się na zwiększeniu udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w systemie elektroenergetycznym Unii Europejskiej, w szczególności ze źródeł nieciągłych, takich jak wiatr i fotowoltaika. Legalny dostęp do budowy i eksploatacji aktywów magazynowych przez operatorów systemów na uwolnionych rynkach energii elektrycznej w Europie jest obecnie utrudniony. Kluczowym aspektem jest znaczenie wyceny usług niezawodności sieci świadczonych przez magazyny energii.

Opłaty sieciowe

W Unii Europejskiej uzasadnienie opłat sieciowych na podstawie ilości energii wchodzącej / wychodzącej z magazynów energii wynika z oceny dokonanej przez krajowe organy regulacyjne i operatorów systemów magazynowania energii, których celem jest integracja odnawialnych źródeł energii, efektywność systemu energetycznego (np. ograniczenie wytwarzania energii, zmniejszenie przeciążenia sieci) i bezpieczeństwo.

Większość krajów europejskich stosuje opłaty sieciowe zarówno w przypadku ładowania, jak i rozładowywania magazynów energii, tj. gdy energia jest zarówno pobierana
z sieci, jak i wprowadzana do sieci. Opłaty sieciowe obniżają całkowitą kwotę przychodów, które magazyn może generować w całym cyklu życia, a zatem są uważane za barierę wejścia na rynki energii dla technologii magazynowania energii.

Monopolowy charakter sieci

Główne zasady obowiązujących przepisów dotyczących sieci energetycznej opierają się na założeniu, że sieci elektroenergetyczne (i gazowe) mają monopol. W sektorze elektroenergetycznym organizacja rynku (model rynku) nadzoruje regulowaną sferę sieci; przy czym ta ostatnia działa jako wzajemna socjalizacja zarówno przestrzennych, jak i czasowych korzyści/kosztów dla głównych graczy.

W przypadku przesyłu wysokiego napięcia prawodawstwo trzeciego pakietu (dyrektywa 2009/72/WE) przewiduje rozdział między podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem/dostawami i przesyłem w oparciu o różne przepisy prawne, stopnie funkcjonalne i rachunkowe. Dostęp do magazynowania gazu zapewnia europejskie rozporządzenie w sprawie magazynowania gazu ziemnego oraz przepisy dotyczące efektywności energetycznej dotyczące jednostek wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Dyrektywy dla OZE

O opłatach za korzystanie z sieci dystrybucyjnej mówią: dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/WE) i dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywa 2009/28/WE); Stanowią one o taryfach mających na celu wspieranie zwiększoną ogólną wydajność systemu (w tym efektywność energetycznej) bezpośrednio związaną z gromadzeniem energii przy integracji odnawialnych źródeł energii. Wymaga się również, aby państwa członkowskie stworzyły odpowiednią sieć i rynkowe środki operacyjne mające na celu zminimalizowanie ograniczenia ilości energii elektrycznej wytwarzanej
z odnawialnych źródeł energii.

Domyślnie dostęp do innych form energii i jej przechowywanie jest pozostawione podmiotowi zarządzającemu systemem. Tak jest w przypadku wykorzystania magazynów energii do bilansowania systemu, które w ostatnich latach rośnie. Na przykład w Niemczech zainstalowany akumulator zwiększył zdolność zapewniania regulacji pierwotnej z około 1 MW w 2012 r. do 27 MW w 2015 r.

Funkcja oddawania energii do sieci i związane z tym koszta

Większość technologii magazynowania energii na dużą skalę dostępnych w systemach energetycznych ma działać jako źródło energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego.
W związku z tym podlegają one podwójnym opłatom sieciowym, często uważanym za rodzaj obciążenia sieci. Niektórzy obserwatorzy uważają, że magazynowanie energii nie powinno pełnić ?funkcji wytwarzania?, ponieważ jego działanie nie zwiększa ilości energii netto
w systemie. W rzeczywistości charakterystyka wytwarzania i zapotrzebowania instalacji magazynowania energii jest ograniczona do określonych momentów w czasie. To sprawia,
że ??ich implementacja w tradycyjnych ramach polityki (rozdzielenie rozdziału między wytwarzaniem/dostawą a przesyłem) jest trudne do oceny.

W przypadku Power to Heat i Power to Gas większość krajów europejskich stosuje podwójną opłatę sieciową za magazynowanie energii. W większości przypadków interpretuje się, że magazyn energii działa jako obciążenie. W tym kontekście Niemcy, Austria i Irlandia przewidują zwolnienia z podwójnego pobierania opłat sieciowych. W tych krajach operatorzy hydroelektrowni szczytowo-pompowych (zwani również magazynami wody szczytowo-pompowej) są zwolnieni z podwójnej opłaty sieciowej.

Magazyny energii w systemie energetycznym i polityce energetycznej

Konieczne są działania polityczne w celu dalszego usprawnienia kodeksu sieci Unii Europejskiej dla usług pomocniczych. Wymogi dotyczące generatorów zapewniają, że magazynowanie energii nie jest traktowane jako obciążenie, ale jako urządzenie łagodzące, którego nie należy odłączać w przypadku awarii lub przywrócenia częstotliwości. Z biegiem czasu magazynowanie energii reaguje technicznie zarówno na wytwarzanie, jak i na obciążenie. Z punktu widzenia definicji należy w konsekwencji odróżnić ją od generacji rozproszonej
i odpowiedzi odbioru.

Pod nadzorem operatora systemu magazynowanie energii wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb związanych z usługami pomocniczymi, takimi jak szybka reakcja lub przeciążenie, musi zostać rozszerzone na określone krytyczne miejsca systemu (np. krytyczne fizyczne przeciążenia sieci). To rozszerzenie może być koordynowane przez operatorów systemów oraz krajowe organy regulacyjne. Interpretacja własności magazynów energii powinna zostać określona z uwzględnieniem powyższych rozważań.

Magazynowanie energii należy uznać za element systemu reagujący zarówno na rodzaj wytwarzania, jak i na rodzaj obciążenia. Te parametry techniczne pozwalają poprawić efektywność energetyczną całego systemu. Rola krajowych organów regulacyjnych zostanie wzmocniona w świetle prognozowanego wzrostu magazynowania energii na poziomie dystrybucji.

Przedsięwzięcia w Europie

Zgodnie z włoskim dekretem nr 93/11 (art. 36 ust. 4) włoscy operatorzy systemów (Terna i operator dystrybucyjny ENEL Distribuzione) są w trakcie instalowania akumulatorów w celu odciążenia zatorów przesyłowych, regulacji częstotliwości i wsparcia napięciowe (przy projektach bateryjnych powyżej 1 MW podłączonych do sieci wysokiego napięcia). Poprawki regulacyjne zostały również dodane do włoskich ram regulacyjnych dotyczących dystrybucji, aby usprawnić rozwój technologii oszczędzania energii (np. pompy ciepła).

Hiszpańskie ministerstwo, idąc w ślad za Włochami, opracowuje ramy prawne wspierające stosowanie baterii sieciowych, jeśli są one zaopatrywane w odnawialne źródło energii elektrycznej. Opierając się na przypadku Wielkiej Brytanii, przechowywanie energii elektrycznej dla operatorów  świadczących usługi bilansowania zaoferowano zwolnienie
z opłat od opłat systemowych. Jednak taki środek może być skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie wdrożony razem z magazynowaniem energii, które wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne sieci rozdzielczej.

Istotnym wyzwaniem dla większości działań w kierunku zwiększania efektywności
i elastyczności jest zwiększenie zdolności magazynów energii do wykorzystania przez większość czasu odpowiednio do wcześniejszego zwymiarowania jednostki.

Interesuje Cię polityka energetyczna UE? 

Jeśli interesuje Cię temat przepisów prawnych regulujących zagadnienie magazynowania energii w sieci elektroenergetycznej polecamy następujące publikacje:

Colthorpe A., 'Energy storage should be a key topic? of EU energy policy, MEPs say, Energy Storage News, 2020 mówi o stanowisku europosłów odnośnie rozwoju energetyki w Europie.

Artykuł Breyer C., Bogdanov D., Child M., The role of storage technologies for the transition to a 100% renewable energy system in Europe, ELSEVIER, 2018 wskazuje, jak wzrasta udział kosztowy uśrednionego kosztu magazynowania w całkowitym uśrednionym koszcie energii elektrycznej.

W Ruz F., Pollitt M., Overcoming barriers to electrical energy storage: Comparing California and Europe, Energy Policy Research Group, University of Cambridge, 2016 porównano stan sektora energetycznego w Europie i w Kalifornii, gdzie perspektywy są lepsze, ponieważ przepisy są bardziej zaawansowane i korzystne dla technologii, a organy regulacyjne współpracują z deweloperami
i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w celu analizy barier i rozwiązań dla tej technologii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło rozpoczęcie pierwszej fazy programu wsparcia dla społeczności energetycznych. Całkowity budżet programu wynosi 435 milionów złotych, a mogą w nim uczestniczyć klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalne kwoty wsparcia w pierwszej fazie wynoszą: 1,55 miliona złotych dla klastrów energetycznych, 1,4 miliona złotych dla...
Realizowana przez Busnex Poland dostawa dwóch elektrobusów Yutong E7 jest nie tylko polskim, ale również europejskim debiutem tego modelu. 7-metrowe pojazdy, które woziły pasażerów podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze, niebawem wyjadą na ulice Pułtuska. Mieszkańcy miasta mieli okazję poznać nowe elektryczne autobusy podczas obchodów XXVI Dni...
ORLEN konsekwentnie rozwija nowe technologie w sektorze transportowym. Firma nabyła nowoczesną lokomotywę wodorową od PESA Bydgoszcz, która jest pierwszym tego typu pojazdem z napędem wodorowym w Polsce. Aktualnie przeprowadzane są testy lokomotywy. Pierwszy przejazd lokomotywy wodorowej miał miejsce na trasie Gdynia – Hel. Ta inwestycja wpisuje się w strategię Grupy...
Niemiecki startup Voltfang znalazł innowacyjny sposób na wykorzystanie starych baterii EV. Zamiast recyklingu, firma przekształca je w systemy magazynowania energii. W taki sposób cykl życia akumulatorów wydłuża się, niosąc korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Startup został założony w 2021 roku przez kolegów z uczelni – Davida Oudsandjiego, Romana Albertiego i Afshina...
Qair, niezależny producent energii odnawialnej, uruchamia wielkoskalową elektrownię fotowoltaiczną w Kaliszu Pomorskim o mocy 60 MW. Inwestycja jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Powstała na terenie województwa zachodniopomorskiego, które jest krajowym liderem w produkcji zielonej energii. Elektrownia mogłaby zasilić w prąd około 20 tysięcy gospodarstw domowych,...
Rząd Ukrainy zaakceptował budowę farmy wiatrowej o mocy 1 GW w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Inwestycja powstanie we współpracy z niemieckim koncernem energetycznym Notus Energy. Strony podpisały porozumienie o współpracy w sprawie budowy farmy, która ma pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną około 800 000 gospodarstw domowych. Rozwój zahamowany wojną Ołeksandr Krasnołucki, wiceminister ekologii...
Długie i słoneczne dni wakacyjne są atrakcyjne nie tylko w kontekście wyczekiwanych urlopów, ale jest to również idealny czas dla pracy instalacji fotowoltaicznych. Tegoroczne wakacje przyniosły rekordową produkcję energii elektrycznej właśnie z tego źródła. Rosnący udział elektrowni słonecznych w produkcji energii Biorąc pod uwagę sumaryczną produkcję ze wszystkich źródeł energii w...
Według raportu przedstawionego przez Porsche Consulting akumulatory półprzewodnikowe mogą stać się bardzo atrakcyjną alternatywą dla baterii litowo-jonowych w kontekście rozwoju elektromobilności. Do pełnego wdrożenia takich rozwiązań jednak daleka droga. Porsche Consulting spodziewa się, że globalny rynek akumulatorów przekroczy 5 500 gigawatogodzin do 2030 roku. Dwie trzecie tej wartości to udział elektrycznych...
Wzrastająca świadomość ekologiczna oraz konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym stawiają przed sektorem budownictwa nowe wyzwania i cele. W odpowiedzi na te wyzwania Unia Europejska wprowadza coraz bardziej restrykcyjne przepisy i cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W tym kontekście koncepcja budynków zeroemisyjnych staje się nie...
Enea Nowa Energia - będąca częścią Grupy Enea - nabyła od szwedzkiej spółki OX2 Holding Poland 100% udziałów w spółce Farma Wiatrowa Bejsce, która jest właścicielem projektu wiatrowego o mocy 19,8 MW. Położona w województwie świętokrzyskim farma jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę w 2025 r. Inwestycja wpisuje...
Dziś premiera niezależnego eksperckiego raportu „Elastyczność energetyczna w Polsce” będącego kompleksowym podsumowaniem aktualnych badań i wiedzy na temat elastyczności energetycznej. Raport dostępny jest do pobrania na stronie: Elastyczność Energetyczna w Polsce – Raport Specjalistyczny (elastycznoscenergii.pl) O raporcie Raport "Elastyczność energetyczna w Polsce" stanowi wskazówkę dla decydentów i inwestorów, którzy chcą zaangażować się...
Gospodarstwa domowe, które korzystają z usług PGE, zapłacą o około 120 zł mniej za energię elektryczną w 2023 r. Jest to efekt znowelizowanego rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby płacić mniej? W rozporządzeniu...
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, przynosi nowe możliwości i korzyści dla przedsiębiorstw oraz odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Nowe sposoby rozliczania Zgodnie z nowelizacją sprzedawcy energii są zobowiązani do nagradzania...
Amerykańscy geologowie odkryli bogate złoża litu w kraterze wulkanu znajdującym się wzdłuż granicy Nevady i Oregonu. Według szacunków wielkość zasobów to nawet 40 milionów ton pierwiastka. Do tej pory za największe złoża litu uważano te odkryte na dnie wyschniętego słonego jeziora Salar de Uyuni (Boliwia) o powierzchni ponad 10 tys....
W dzisiejszej publikacji skupimy się na przedstawieniu instytucji związanej z wykorzystywaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, na wzór wykorzystywania paneli fotowoltaicznych przez np. mieszkańców domów jednorodzinnych. Prosument zbiorowy – bo o nim jest mowa, jest zagadnieniem, które w dalszym ciągu wymaga...

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE