Jak uwolnić potencjał polskiego przemysłu wiatrowego? 10 kroków od PSEW

W kolejnych dekadach branża wiatrowa może przynieść polskiej gospodarce stabilne zyski, rozwijając jednocześnie zaangażowanie krajowych przedsiębiorstw i przemysłu. Prognozy wskazują, że sektory wiatrowe na lądzie i na morzu do roku 2040 mogą stworzyć niemal 200 tysięcy nowych miejsc pracy oraz generować ponad 450 miliardów złotych wartości dodanej dla polskiej gospodarki.

Jednak osiągnięcie tych celów wymaga wytrzymałego, zrównoważonego i konkurencyjnego łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej. Dążąc do wzmocnienia potencjału usługowego i produkcyjnego dla sektora wiatrowego, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ustanowiło Fundację Wind Industry Hub. Wprowadzając swoją działalność, Fundacja przedstawiła raport, który wyznacza plan działań na rzecz rozwoju polskiego przemysłu wiatrowego.

Rosnące znaczenie energetyki wiatrowej

Współczesna energetyka opiera się na produkcji energii ze źródeł o niskich lub zerowych emisjach. Unia Europejska, dążąc do przywództwa w osiąganiu neutralności klimatycznej przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności na rynkach światowych, przedstawiła szereg inicjatyw i pakietów legislacyjnych mających przyspieszyć transformację energetyczną.

Rosnący udział energetyki wiatrowej w mikście źródeł energetycznych znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozytywnie wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy na poziomie lokalnym i centralnym. Ostatnie dokumenty jednoznacznie podkreślają kluczową rolę energetyki wiatrowej jako jednego z głównych napędów transformacji energetycznej i dekarbonizacji. Propozycje i działania zawarte w Net Zero Industry Act, Electricity Market Design czy European Wind Power Action Plan mają na celu przyspieszenie rozwoju źródeł wiatrowych w Europie oraz uproszczenie procedur administracyjnych i ram prawnych.

Polski przemysł ma ogromny potencjał, aby odgrywać istotną rolę w globalnym łańcuchu dostaw dla wiatrowej energetyki lądowej i morskiej. Jednak brak konsekwentnej polityki przemysłowej skupionej na OZE, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wiatrowego, może prowadzić do utraty szansy, jaką przedstawia się przed polskim przemysłem.

– Zielona transformacja nie uda się bez silnej bazy przemysłowej i lokalnego łańcucha dostaw. Kluczowe jest, żeby beneficjentami tego procesu były nasze krajowe przedsiębiorstwa. Zaproponowane przez KE działania są spójne z kierunkami rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Branża wiatrowa w naszym kraju od lat skupia się na rozwijaniu lokalnego łańcucha dostaw. Jako Stowarzyszenie optujemy za usprawnieniem procedur planistycznych i permittingowych, bo wiemy, że nowe miejsca pracy, większa liczba usługodawców i współpraca międzynarodowa to szansa nie tylko dla rynku energetyki wiatrowej w Polsce, ale także dla całej krajowej gospodarki – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Fundacja Wind Industry Hub

Aby wspierać rozwój silnego przemysłu i infrastruktury usługowej dla branży wiatrowej, niezbędne jest zaangażowanie firm związanych z tym sektorem. W tym kontekście Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej utworzyło Fundację Wind Industry Hub. Misją fundacji jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego poprzez rozwijanie solidnej bazy przemysłowej w Polsce oraz wzmacnianie pozycji polskich przedsiębiorstw w europejskim łańcuchu dostaw.

–Wind Industry Hub to odpowiedź na bieżące wyzwania sygnalizowane przez inwestorów i związane z potrzebą rozwijania lokalnych łańcuchów dostaw dla sektora wiatrowego. Chcemy by Polska wywiązała się z ambitnych, unijnych celów względem stworzenia silnego i odpornego przemysłu oraz stabilnego rynku OZE. Potrzebujemy dziś świadomej polityki przemysłowej, która nada priorytety w rozwoju technologii i projektów, określi kierunki specjalizacji zakładów wytwórczych, sprofiluje edukację branżową, czy określi ramy finansowania – mówi Dominika Taranko, Dyrektor Zarządzająca, Wiceprezes Fundacji Wind Industry Hub.

Fundacja Wind Industry Hub będzie aktywnie wspierać polskie firmy w ekspansji na rynki zagraniczne, promować rozwój krajowych projektów oraz ułatwiać napływ inwestycji zagranicznych do Polski, poprzez umożliwianie efektywnych kontaktów między zagranicznymi inwestorami a krajowymi przedsiębiorstwami i administracją. Jej celem jest budowanie solidnych relacji biznesowych, transfer wiedzy i technologii, a także wspieranie realizacji wspólnych projektów pomiędzy krajowymi a zagranicznymi podmiotami przemysłowymi, z głównym naciskiem na sektor wiatrowy.

10 kroków dla polskiego wiatru

Raport „Rozwój sektora wiatrowego na lądzie i na morzu w Polsce. Tworzenie łańcucha dostaw dla energii wiatrowej – plan działania”, opracowany przez ekspertów Fundacji Wind Industry Hub, przedstawia kluczowe kroki niezbędne do wykorzystania ekonomicznych możliwości transformacji polskiego sektora energetycznego.

By uwolnić́ potencjał polskiego przemysłu wiatrowego potrzeba następujących działań:

  1. Aktualizacja „Polityki energetycznej Polski” dla zapewnienia ambitnych celów w zakresie produkcji energii elektrycznej z OZE, w tym szczególnie lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w okresie do 2050 roku;
  2. Uzupełnienie „Polityki Przemysłowej Polski” o zapisy dotyczące budowy silnego przemysłu wiatrowego jako szansy dla polskiej gospodarki i jej innowacyjności;
  3. Aktualizacja „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich” w celu określenia nowych obszarów, na których byłaby możliwa realizacja kolejnych projektów morskich farm wiatrowych;
  4. Uproszczenie procedur administracyjnych dla rozwoju lądowych i morskich farm wiatrowych celem przyspieszenia realizacji projektów i jak najszybszego budowania niezależności energetycznej Polski;
  5. Wsparcie rozwoju polskiego przemysłu wiatrowego przy użyciu już dostępnych oraz nowych mechanizmów finansowych, w tym w ramach finansowania ze środków UE;
  6. Przygotowanie kadr niezbędnych dla rosnącego przemysłu wiatrowego – zapewnienie dostosowanych programów edukacyjnych i reskillingowych;
  7. Stworzenie mechanizmów wspierających zaangażowanie lokalnych producentów w ramach zdefiniowanych na poziomie UE regulacji;
  8. Wdrożenie do prawa krajowego postanowień rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (tzw. Net Zero Industry Act – NZIA);
  9. Implementacja w Polsce Europejskiej Karty Wiatru, która wzmocni sektor wiatrowy, wspierając lokalne łańcuchy dostaw oraz definiując kryteria jakościowe w przetargach na energię z farm wiatrowych;
  10. Stworzenie odpowiedniego zaplecza administracyjnego i koordynacja prac w ramach Ministerstw: Aktywów Państwowych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Klimatu i Środowiska, Przemysłu oraz Rozwoju i Technologii.

Cały raport dostępny na www.windindustry.pl

Źródło: psew.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE