Inicjatywy związane z magazynami energii na świecie

Państwa z całego świata wytrwale pracują nad przyspieszeniem realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii. Możemy obserwować już kilka udanych inicjatyw politycznych w tym zakresie. Kluczowymi czynnikami we wdrażaniu reform politycznych w dziedzinie magazynowania energii są cele dekarbonizacji.

Kraje zdobywają doświadczenia i osiągają sukcesy w zakresie dekarbonizacji stosując rozmaite środki. Podejścia i formy działań są uzależnione od struktury systemów elektroenergetycznych poszczególnych państw. Mimo, że nie są one identyczne to jednak wzmożone działania większości z nich zmierzają w tym samym kierunku. Natomiast w tym artykule publikujemy przykłady inicjatyw związanych z magazynowaniem energii jakie dotychczas wprowadzono w wybranych miejscach.

Magazyny energii w USA

USA kładą szczególny nacisk na tematy związane z integracją odnawialnych źródeł energii. Skupiają się też na kwestiach związanych ze zmianami klimatu i na usługach pomocniczych. Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC – The Federal Energy Regulatory Commission) wydała w lutym 2018 roku przełomowe rozporządzenie nr 841. Uchwalony dokument nakazał regionalnym operatorom sieci usunięcie barier dla magazynów energii elektrycznej na rynkach hurtowych. Rynki należy przeprojektować tak, aby wykazać unikalne cechy magazynowania.

Głównym celem stanu Kalifornia jest integracja odnawialnych źródeł energii oraz ułatwienie transformacji energetycznej. Kalifornijski plan magazynowania energii opublikowano w 2014 roku. Kalifornia zwiększa finansowanie w ramach programu motywacyjnego (SGIP – Self Generation Incentive Program). Wzmacnia również finansowanie badań i rozwoju w celu wsparcia ES, które zwiększają skalę nowych technologii ES. Stosuje się tam kilka nowych zasad, które dotyczą rynków magazynowania energii na skalę przemysłową. Ponadto stan przez cały czas stara się umożliwiać masowe magazynowanie energii odnawialnej ze swojego obszaru. Zaktualizowany cel zamówień w 2016 roku to dodanie dodatkowej mocy 500 MW. Natomiast docelowe zamówienia kształtują się na poziomie 1,325 GW dla państwowych IOU do 2020 roku.

Nowy Jork, który wywiera duży wpływ na światowy biznes, finanse, technologie i badania naukowe, jako główny cel stawia sobie rozwój gospodarczy. Dodatkowo rozwija też usługi pomocnicze. Jednymi z inicjatyw Nowego Jorku jest mapa dróg magazynowania energii w 2016 roku, realizacja celu 2 GW w 2025 roku oraz celu 4 GW w 2035 roku. Nowy Jork tworzy nowe regulacje i mechanizmy rynkowe mające na celu przyspieszenie korzystania z magazynów energii. Miasto prowadzi prace zmierzające do utworzenia znormalizowanych kodeksów i przepisów, które docelowo mają być powszechnie akceptowane we wszystkich jurysdykcjach w całym stanie.

Magazyny energii w Europie

Unia Europejska kładzie duży nacisk głównie na 3 kwestie:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • elastyczność systemu,
  • przejście na czystą energię.

Aby mogło dojść do prawidłowej realizacji tych celów, Unia Europejska postanowiła finansować badania i rozwój dotyczący wymienionych dziedzin.  Szczególnie podkreślana jest rola magazynowania energii w pakiecie o nazwie „Czysta energia dla wszystkich” (Clean Energy for All Europeans). Nacisk kładziony jest na konkurencyjne zamówienia, stosowanie zasad niedyskryminacji oraz uczciwe zasady dotyczące dostępu do sieci i ładowania. 

W Unii Europejskiej przyjęto szeroką definicję magazynowania energii. Definicja ta obejmuje zarówno konwersję na energię elektryczną, jak i konwersję na inny nośnik energii. Na terenie Unii Europejskiej magazynowanie energii traktuje się jako odrębną klasę aktywów. Wymienia się ją oddzielnie obok jej wytwarzania. W ramach wdrożeń Unii Europejskiej powstało Batteries Europe. Jest to platforma badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej. Jej głównym założeniem jest tworzenie pomostu pomiędzy różnymi działaniami związanymi z przemysłem akumulatorów – zwłaszcza w odniesieniu do badań i innowacji. Dzięki platformie zainteresowane strony mają możliwość dyskusji w wyniku których uzgadniane są wspólne priorytety w zakresie badań i innowacji.

Niemcom jako jednemu z większych członków UE również bliskie są cele wspólnotowe. Misja kraju w zakresie inicjatyw związanych z magazynowaniem energii obejmuje w szczególności działania ułatwiające integrację odnawialnych źródeł energii na dużą skalę. Oprócz tego kraj stara się też osiągać coraz większą elastyczność systemu. W 2011 roku Niemcy opublikowały własną strategię. Sporządzony przez Niemcy plan uwzględnia mieszkaniową energię słoneczną i program pożyczek na magazyny energii. W Niemczech dobrze finansowane są badania i rozwój w tych dziedzinach. Dzięki temu podjęto ciekawe inicjatywy badawcze w zakresie wodoru oraz Power-to-X. Power-to-X to ogólny termin obejmujący różne procesy, które zamieniają energię elektryczną w ciepło, wodór lub paliwa syntetyczne, co oznacza, że coraz większa część naszego systemu energetycznego może pożegnać się z węglem, ropą i gazem ziemnym.

Magazyny energii w Wielkiej Brytanii

Wielką Brytanię znamy z tego, że kładzie nacisk na konkurencję. To kolejny kraj europejski, któremu zależy na integracji odnawialnych źródeł energii, dużej elastyczności systemu i realizacji usług pomocniczych. Pomimo tych podobieństw warto o Wielkiej Brytanii wspomnieć oddzielnie ze względu na sytuację polityczną w jakiej się znajduje. W Wielkiej Brytanii silnie finansowane są badania i rozwój w dziedzinie energetyki. Istotne znaczenie ma też Fundusz Przedsiębiorców Energetyki. Natomiast magazynowanie energii jest objęte zobowiązaniem dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Państwo podejmuje działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu magazynów energii. W kraju zaproponowano licencję na zmodyfikowane wytwarzanie, ale dotyczy ona systemów magazynowania energii działających na dużą skalę. Zwolnienia z licencji są możliwe dla systemów magazynowania energii o małej pojemności. Jak widać podejście Wielkiej Brytanii jest dalekie od udzielania bezpośredniego wsparcia. Kraj zamiast udzielać bezpośredniego wsparcia bardziej skupia się na próbach pozbycia się trudności regulacyjnych, aby w pewnym sensie uwolnić siłę rynku.

Magazyny energii w Azji

Japonia skupia się na ułatwianiu integracji odnawialnych źródeł energii. Jej celem jest także utrzymywanie wysokiej odporności na różne ekstremalne zdarzenia pogodowe. W przypadku magazynów typu BTM (behind-the-meter) Japonia proponuje kilka rozwiązań. Dwa główne bezpośrednie sposoby wsparcia proponowane przez Japonię to:

  • dotacje dla domów o zerowym zużyciu energii netto,
  • dotacje na ochronę gospodarstw domowych przed eksploatacją w wyniku następstw zdarzeń naturalnego pochodzenia.

Inicjatywy podejmowane przez Republikę Korei także zmierzają do jak najlepszej integracji odnawialnych źródeł energii. Skupiają się one przede wszystkim na sprawach dotyczących zmiany klimatu i wsparcia dla producentów. Standardowy portfel odnawialny zawiera projekty związane z odnawialnymi źródłami energii parowane z korzyściami magazynowania energii wynikającymi z wyższego mnożnika certyfikatu energii odnawialnej (REC – Renewable Energy Certificate). Władze Republiki Korei potroiły poziom obniżek stawek detalicznych za energię elektryczną dla klientów, którzy posiadają systemy magazynowania energii.

Różnorodność systemów magazynowania energii na świecie

W powyższym zestawieniu uwzględniono jedynie kilka krajów świata. Zestawienie wyraźnie pokazuje, że kraje stosują nieidentyczne zabiegi i inicjatywy na swoich terytoriach. Na przykład Wielka Brytania skupia się w największym stopniu na zwinnych regulacjach i na konkurencji.  Część opisywanych krajów stosuje dotacje bezpośrednie, inne zobowiązania do magazynowania energii albo różne zachęty, m.in. w postaci certyfikatów energii odnawialnej. Choć różnorodność tych inicjatyw wynika z wielu czynników, to rozstrzygającym często jest odmienność struktur systemów elektroenergetycznych. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że każde z opisywanych państw, niezależnie od posiadanych systemów i od tego jaką formę inicjatyw wykazuje, zmierza w tym samym, wspólnym dla większości krajów kierunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE